Uzdatnianie wody (filtracja wody) jest przedsięwzięciem, w którym ważną rzeczą jest dobór odpowiednich filtrów. By filtry do wody były dobrane odpowiednio do zanieczyszczeń, które znajdują się w naszej wodzie konieczne jest przeprowadzenie jej analizy pod kątem składu fizykochemicznego.

Taka analiza fizykochemiczna składu wody opiera się na pięciu przebadanych wskaźnikach wody, są to: pH, mętność, barwa, przewodność oraz twardość. Ponadto wodę bada się pod względem pięciu najczęściej występujących w niej zanieczyszczeń takich jak żelazo, mangan, chlorki, azotany oraz jony amonowe.

Jakie są najczęstsze problemy z wodą ze studni?

Przykładowo użytkownicy studni głębinowych najczęściej borykają się z problemem znacznie przekroczonej normy zawartości żelaza i manganu w wodzie. Natomiast woda wodociągowa jest niezmiernie twarda. Zaś woda techniczna charakteryzuje się wysokim stopniem czystości technicznej.

Analiza wody pierwszym krokiem do doboru filtrów wody

Kiedy już określimy parametry wody, biorąc pod uwagę jej przeznaczenie (dom albo przemysł), możemy przystąpić do wyboru technologii, na jakiej oparte będzie uzdatnianie wody i wybrać konkretne filtry do wody. Kolejnym krokiem będzie montaż instalacji, która zapewni nam uzdatnianie wody, tak by miała ona odpowiednie dla naszych celów cechy.